znak sprawy  PIW.pl./23/02/2016

 

OGŁOSZENIE O OFERTOWYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL ASTRA CLASSIC II, 1,4.

 

1.    Nazwa i siedziba sprzedającego:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie
ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo

Strona internetowa: www.bip.wegorzewo.piw.gov.pl

Data ogłoszenia: 01.07.2016r. 

2.    Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

Samochód osobowy , marki Opel Astra Classic II 1,4, nr rej NWE E496, rok produkcji 2004, silnik benzynowy, przebieg 118 246 km. cena wywoławcza 3 000 zł. ( słownie :trzy tysiące 00/100)

3.  Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:

Samochód można oglądać w dniu robocze w siedzibie jednostki w godz. 7:30-15:00

Osobą uprawnioną do bezpośredniego  kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz udzielania informacji są: Pan Leszek Florczyk – tel.: 87 4275881 (wew.23), kom. 696429120  lub Pan Adam Mariak  tel. 87 4275881 (wew.24), kom. 696429104.

 4.  Miejsce i termin przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego, w dniu 18.07.2016 r. o godz. 10:00, przez Komisję powołaną Zarządzeniem Nr   03/f//2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 30.06.2016 r.    

5.   Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza (kwota minimalna sprzedaży samochodu) wynosi: 3.000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100). 

6. Wadium:
Wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) należy wpłacić nr rachunku bankowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie: NBP O/O w Olszynie nr konta 88 1010 1397 0086 9913 9120 0000 z adnotacją: „Wadium – sprzedaż samochodu osobowego Opel Astra Classic”, przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. 

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od umowy sprzedaży, bądź od wpłaty całości ceny nabycia po podpisaniu umowy. 

7.   Warunki przystąpienia do przetargu

     Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zakupu która powinna zawierać:

- imię nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedziby oferenta,

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu lub , że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

 -  oświadczenie o wpłacie wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego Opel Astra Classic II” w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie do dnia 18.07.2016r. do godz. 9:30. 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni licząc od terminu wpływu ofert.

8.     Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

9.      O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty, cena brutto oferty 100%.

Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
- zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość.

Jeżeli co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych nabyciem samochodu w jednakowej cenie, zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi aukcja.W przypadku aukcji postąpienie może wynosić nie mniej niż 100 zł.. Z chwilą zaoferowania najwyższej ceny nastąpi zawarcie umowy sprzedaży samochodu.

10.       Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy  pod rygorem utraty wadium.

11.        Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty.

12. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

                                                                                  Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                              w Węgorzewie

                                                                                             Leszek Florczyk

 

 

 

Dodatkowe informacje