Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu węgorzewskiego w 2022 roku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu węgorzewskiego w 2021 roku.

W załączeniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu węgorzewskiego w 2020 roku.

W załączeniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu węgorzewskiego w 2019 roku.

Węgorzewo, dnia 22 listopada 2017 roku

 

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania

dotyczącego wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu węgorzewskiego w 2018 roku

 

           Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257)zawiadamia o wszczęciu z urzędu w trybie art. 16 ust.1 pkt 1, ust. 1a)  i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1077 z późniejszymi zmianami) postępowania administracyjnego dotyczącego wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu węgorzewskiego w 2018 roku. Wyznaczenie obejmować może wykonywanie czynności w zakresie:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 • pobierania próbek do badań,
 • sprawowania nadzoru nad miejscami skupu lub sprzedaży zwierząt oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 • badania mięsa zwierząt łownych,
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

 W przypadku zainteresowania wyznaczeniem do wykonywania na terenie powiatu węgorzewskiego w 2018 roku zadań określonych w art. 16 ust.1, pkt. 1 lub ust. 1a) albo ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej, popartego posiadaniem wymaganych kwalifikacji oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji tych zadań w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PIW w Węgorzewie, proszę o pisemne zgłoszenie udziału w niniejszym postępowaniu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. Łuczyńska 1, w terminie do dnia 14 grudnia 2017 roku.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu powinno zawierać:

 • dane dotyczące wpisu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej,
 • zapewnienie o posiadaniu odrębnego tytułu ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia w 2018 roku u innego podmiotu na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia z wynagrodzeniem ustalonym przynajmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • oświadczenie dotyczące dysponowania wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego wykonywania zlecenia w zakresie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i BHP oraz zobowiązania się do przestrzegania tych przepisów,
 • zapewnienie o posiadaniu warunków do przechowywania biopreparatów i pobranych prób,
 • zapewnienie o posiadaniu odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej do prawidłowego wykonywania zleconych czynności,
 • zapewnienie o posiadaniu środka transportu, który będzie wykorzystywany do przejazdów związanych z wykonywaniem czynności zleconych.

(załącznik nr 1 lub załącznik nr 2)

Dodatkowe informacje