Archiwum

 

    INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu w czerwcu 2013r. przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Republiki Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w miejscowości Czapuń.

 W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Ważną drogą rozprzestrzeniania wirusa ASF jest skarmianie zwierząt odpadkami żywności. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże, wystąpienie ASF skutkuje narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby.

 

 

 

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko Informatyka w

Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Węgorzewie

Informuję, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się 2 osoby:

  1. Michał Andrzejczyk
  2. Robert Sawczuk

Następny etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 28.08.2015 w godzinach 8.00-9.00.

 

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Zakrzewska

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO  INFORMATYKA

W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W WĘGORZEWIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wolnym stanowisku

pracy na stanowisko informatyka w wymiarze 0.5 etatu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Węgorzewie.

 

I. Wymagania niezbędne

 

1. jest obywatelem polskim,

2. ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie informatyczne wyższe lub średnie z co najmniej 5 letnim stażem pracy w zawodzie,
4. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania
i rozumienia dokumentacji technicznej,
5. niekaralność
6. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
7. znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej,
o ochronie danych osobowych,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
9. dyspozycyjny.

 

II. Wymagania dodatkowe:

komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność organizowania pracy własnej,
znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
2. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
3. pełnienie funkcji administratora systemów,
4. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
5. zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów,
6. administrowanie systemami teleinformatycznymi,
7. administrowanie siecią komputerową Urzędu (LAN i WAN),
8. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,
9. wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
10. wdrażanie nowego oprogramowania,
11. konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego,
12. przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek,
13. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
14. obsługa poczty elektronicznej,
15. współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Inspektoratu oraz Biuletynu  Informacji Publicznej Inspekcji

 

 IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1. list motywacyjny,
2. curriculum vitae,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym – Informatyk, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania
z pełnych praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na w/w stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko Informatyk.

 

V. Inne informacje:

 

- osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,

- oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,

- otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, przy ul. Łuczańskiej 1, w Węgorzewie, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,

- informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Inspekcji Weterynaryjnej.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska  kandydata wraz z adresem i dopiskiem „Nabór na stanowisko Informatyka” w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Węgorzewie, lub pocztą na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Ul. Łuczańska 1

11-600 Węgorzewo, do dnia 25.08.2015, do godz. 15.00

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr (087) 427 58 81.

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii

          Leszek Florczyk

 

.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_22315042320150.pdf)Ogłoszenie nr 1[ ]304 Kb
Pobierz plik (SKMBT_22315042320151.pdf)Ogłoszenie z dnia 24.04.2015[ ]252 Kb

OGŁOSZENIE

Węgorzewo, 25.01.2013

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie zgodnie z rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Szczegółowy wykaz zużytych i zbędnych składników majątku zawierają załączniki nr 1.

 

Nieodpłatne przekazanie lub darowizna może nastąpić jedynie na pisemny wniosek podmiotów wymienionych w § 38 i 39 w/w Rozporządzenia.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego powinien zawierać wszystkie informacje zawarte w § 38 ust 3 i 4 lub § 39 ust 4 w/w Rozporządzenia.

Niezagospodarowane w powyższy sposób składniki majątku ruchomego zostaną przeznaczone do sprzedaży pozostałym zainteresowanym.

Podmioty zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego proszone są o składanie pisemnych ofert zawierających:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania),   natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę,

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem  składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

e) telefon kontaktowy.

Składniki majątku będą udostępnione do obejrzenia po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Kamilą Petiuk , tel. 87 427-58-81 od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1400.

 

Warunkiem przejścia składnika rzeczowego majątku ruchomego na nabywcę jest uiszczenie całkowitej ceny nabycia. 

Transport rzeczowych składników majątku ruchomego w zakresie nabywającego.

 

 Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert do dnia 8 lutego 2013

do godziny 1200 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Węgorzewie ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Leszek Florczyk

Dodatkowe informacje