Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Węgorzewie

Węgorzewo 04.12.2010  

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie działa w szczególności na podstawie: 

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 112, poz. 744 z późniejszymi zmianami);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami);
 3. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późniejszymi zmianami);
 4. zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
 5. statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie nadanego Zarządzeniem Nr 167/2010 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21 grudnia 2010 roku;
 6. niniejszego regulaminu uzgodnionego z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie.” 

§ 2 

 1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu. 
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
  1. powiecie – należy przez to rozumieć powiat węgorzewski;
  2. Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii – należy przez to rozumieć Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
  3. Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie;
  4. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie;
  5. Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w niniejszym Regulaminie;
  6. Koordynatorze - należy przez to rozumieć osobę kierującą pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych. 

§ 3 

 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 2. Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie.
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
 4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu węgorzewskiego.
 5. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Węgorzewo.

 Rozdział II

Organizacja Powiatowego Inspektoratu  

§ 4  

 1. Działalnością Powiatowego Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 2. W rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Powiatowy Lekarz Weterynarii jest pracodawcą w stosunku do pracowników Powiatowego Inspektoratu. 

§ 5 

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.
 2. W czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca a w przypadku a w przypadku nieobsadzenia stanowiska Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii działalnością Inspektoratu kieruje osoba pisemnie upoważniona przez Powiatowego Lekarza.
 3. W czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków działalnością Inspektoratu kieruje osoba pisemnie upoważniona przez Powiatowego Lekarza.
 4. W czasie nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje osoba pisemnie upoważniona przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 5. Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

 § 6 

 1. W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie wchodzą:
 
 1. zespoły do spraw:
 
 1. zdrowia i ochrony zwierząt,
 2. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
 3. finansowo – księgowych i administracyjnych,
  1. samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,
  2. pracownia badań mięsa na obecność włośni.
 
 1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii bezpośrednio podlegają:
 
 1. zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,
 2. zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych,
 3. samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.
  1. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii bezpośrednio podlega:
 
 1. zespół bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.
  1. Schemat organizacyjny Inspektoratu określa załącznik nr 1.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

 

 

 

 

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 
 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:
 
 1. wydawanie i egzekwowanie decyzji administracyjnych w sprawach w których działa jako organ I instancji,
 2. wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych regulujących tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 3. zatwierdzanie planu pracy komórek organizacyjnych oraz harmonogramów kontroli warunków weterynaryjnych w jednostkach objętych nadzorem,
 4. udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych,
 5. podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, awansowanie, stosowanie kar, nagradzanie, udzielanie urlopów, rozdział środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 6. wyznaczanie lekarzy weterynarii, oraz innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i nie będących pracownikami inspekcji do wykonywania niektórych czynności.
 7. zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi
 8. reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu
 9. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej
 10. zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.
 
 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
 

 

 

 

 

§ 8

 

 

 
 1. Koordynatorzy odpowiadają za:
 

 

 
 1. należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;
 2. porządek i dyscyplinę pracy;
 3. merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.
 

 

 
 1. Koordynatorzy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.
 

 

 

§ 9

 

 

 

Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Powiatowego Inspektoratu podpisują: Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca a w przypadku nieobsadzenia stanowiska Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik jako dysponenci oraz Główny Księgowy a w przypadku nieobecności pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik zespołu do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych.

 

 

 

§ 10

 

 

 
 1. Do podpisu Powiatowego Lekarza Weterynarii zastrzeżone są decyzje administracyjne oraz inne dokumenty i rozstrzygnięcia podejmowane zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową.
 2. Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii podpisuje decyzje administracyjne z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas jego nieobecności a w przypadku nieobsadzenia stanowiska Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
 

 

 

§ 11

 

 

 
  1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
 

 

 

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

 

 

 
 1. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:
 

 

 
 1. pracownikazajmującegosięsprawą,
 2. kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
 3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe;
 

 

 
 1. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
 

 

 
 1. pracownikazajmującegosięsprawą;
 2. kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
 3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
 

 

 
 1. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.
 

 

 

§ 12

 

 

 
 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.
 

 

 
 1. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.
 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

 

 

 

 

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

 
 1. Do zakresu zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:
 
 1. planowanie, organizowanie i nadzorowanie wykonywania badań oraz pobierania prób do badań kontrolnych zakażeń zwierząt;
 2. prowadzenie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną;
 3. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 4. zbieranie i przekazywanie informacji o chorobach zakaźnych i czynnikach zoonotycznych;
 5. sporządzanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 6. nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie miejsc gromadzenia i kwarantanny zwierząt, schroniskami dla zwierząt, wystawami, konkursami oraz zawodami z udziałem zwierząt;
 7. nadzór nad przestrzeganiem warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich;
 8. nadzór nad warunkami utrzymania (dobrostanem) zwierząt gromadnych w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt oraz nad miejscami gromadzenia, wystawami, konkursami z udziałem zwierząt oraz sklepami zoologicznymi;
 9. nadzór nad zdrowiem zwierząt akwakultury;
 10. nadzór nad realizacją wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwach (cross compliance) utrzymujących zwierzęta oraz rejestracją i identyfikacją tych zwierząt;
 11. nadzór nad utrzymaniem zwierząt w celach edukacyjnych, pokazów, badań i doświadczeń naukowych;
 12. prowadzenie elektronicznych systemów ewidencji pobrania i badania próbek oraz gromadzenia i przesyłania danych;
 13. prowadzenie rejestru chorób podlegających urzędowemu zwalczaniu oraz rejestru czynników zoonotycznych;
 14. kontrolowanie wykonywania przez lekarzy wyznaczonych czynności zleconych, w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i obrotu zwierzętami;
 15. gromadzenie dokumentacji, sporządzanie powiatowych planów i sprawozdań z wykonanych czynności;
 16. opracowywanie rocznych planów kontroli oraz programów działania w zakresie sprawowanego nadzoru;
 17. współpraca z różnymi instytucjami w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych m.in. z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Służbą Celną, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko - weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polski Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego;
 18. współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz z innymi laboratoriami w zakresie badań.
 

Realizację zadań zespołu koordynuje wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii starszy inspektor weterynarii / inspektor weterynarii.

 

§ 14

 

 

 
 1. Do zakresu działania zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:
 
 1. nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i do handlu oraz magazynowania środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia;
 2. pobieranie prób do badania w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń weterynaryjnych w środkach spożywczych zwierzęcego pochodzenia;
 3. pobieranie prób do badań monitoringowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych i leków weterynaryjnych w tkankach żywych zwierząt;
 4. nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie handlu, obrotu, pośrednictwa w obrocie i skupu zwierząt;
 5. nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie transportu zwierząt;
 6. nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pozyskiwania i obrotu materiałem biologicznym;
 7. nadzór nad przedsiębiorstwami akwakultury
 8. prowadzenie bazy danych SPIWET;
 9. prowadzenie rejestru podmiotów podlegających zatwierdzeniu i rejestracji;
 10. nadzór nad gospodarstwami w zakresie pozyskiwania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia, stosowania środków żywienia zwierząt;
 11. nadzór nad sprzedażą bezpośrednią: drobiu, zajęczaków, zwierząt łownych, produktów rybołówstwa, mleka surowego i śmietany, jaj konsumpcyjnych, miodu;
 12. nadzór nad działalnością w ramach produkcji MLO;
 13. nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie wytwarzania i obrotu środkami żywienia zwierząt;
 14. sporządzanie planów i harmonogramów rocznych szkoleń z zakresu nadzoru weterynaryjnego nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i monitoringu pozostałości;
 15. sporządzanie i gromadzenie dokumentacji oraz sprawozdań z wykonywanych czynności,
 16. nadzór nad lekarzami weterynaryjnymi oraz osobami nie będącymi lekarzami weterynaryjnymi, wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywania czynności pomocniczych do tego badania oraz wyznaczonymi do badania na włośnie metodą wytrawiania w laboratoriach diagnostyki włośni;
 17. nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność w zakresie zbierania, transportu, spalania i utylizowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1, 2 i 3;
 18. nadzór nad obrotem i stosowaniem pasz i pasz leczniczych, dodatków paszowych, dozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, etykietowania pasz;
 19. zatwierdzanie i rejestracja podmiotów;
 20. sporządzanie planów i harmonogramów rocznych kontroli w zakresie sprawowanego nadzoru;
 21. wymiana informacji w ramach Systemem Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt - RASFF;
 22. prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii wyznaczonych do wystawiania świadectwa zdrowia w handlu, obrocie oraz przy wywozie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 23. współpraca z różnymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz i ochrony zwierząt, m.in. z Państwową Inspekcją Sanitarną, Wojskową Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Służbą Celną, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko - weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą;
 24. współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz z innymi laboratoriami w zakresie badań.
 

Realizację zadań zespołu koordynuje wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii starszy inspektor weterynarii / inspektor weterynarii.

 

 

 

§ 15

 

 

 
 1. Do zakresu działania zespołu do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych należy:
 

 

 
 1. sporządzanie bilansów i okresowych sprawozdań finansowych;
 2. sporządzanie planu budżetu oraz analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Inspektoratu;
 3. sporządzanie list płac, obliczanie składek oraz naliczanie świadczeń z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 4. sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych;
 5. sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dokumentów finansowych oraz ich dekretowanie w podziale na rozdziały, paragrafy i miejsce powstawania kosztów m.in. faktury, rachunki, wnioski o wypłatę dotacji, decyzje, wynagrodzenia, wyciągi bankowe, listy płac, pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 6. wysyłanie wezwań do zapłaty, wystawianie tytułów wykonawczych do egzekucji do urzędów skarbowych, uzgadnianie sald z kontrahentami, naliczanie i egzekwowanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności;
 7. sporządzanie i realizacja przelewów zapłaty za zobowiązania i inne świadczenia;
 8. rozliczanie inwentaryzacji;
 9. współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie obsługi rachunków bankowych;
 10. sporządzanie planów oraz sprawozdawczości w zakresie realizacji nakładów na zwalczanie i monitoring chorób zakaźnych zwierząt oraz innych sprawozdań do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii;
 11. nadzór nad majątkiem i administrowanie mieniem, polegający w szczególności na przyjmowaniu majątku w imieniu Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub jednostkom;
 12. zaopatrzenie w materiały biurowe, sprzęt, aparaturę, odczynniki chemiczne, odzież ochronną pracowników, wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz osób wyznaczonych do wykonywania czynności pomocniczych;
 13. zamawianie aktualnych pieczęci, stempli, tablic urzędowych, prenumerata czasopism i wydawnictw;
 14. prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego będącego własnością Inspektoratu.
 15. prowadzenie i zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, udzielania informacji interesantom oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;
 16. zabezpieczenie obiektu Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami;
 17. wyposażenie obiektów i pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia;
 18. nadzór nad sprawnością urządzeń gaśniczych;
 19. prowadzenie magazyny zakładowego i ewidencji ilościowej;
 20. obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów;
 21. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, jej rejestracja w dzienniku korespondencyjnym oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym;
 22. prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych, upoważnień, odznak identyfikacyjnych oraz delegacji służbowych;
 23. prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy, ewidencja zwolnień lekarskich oraz urlopów pracowników;
 24. kompletowanie dokumentacji związanej z działalnością socjalną - przyjmowanie wniosków na pożyczki, zapomogi, wniosków o dofinansowanie do wypoczynku pracowników i emerytów oraz członków ich rodzin;
 25. przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia oraz czasu pracy;
 26. dokonywanie czynności związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu;
 27. organizowanie naboru do służby cywilnej, tj. przygotowywanie informacji o wolnych stanowiskach oraz ich upowszechnianie, sporządzanie list kandydatów oraz informacji o wynikach naboru;
 28. przygotowywanie dokumentów nowozatrudnionych pracowników w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz członków ich rodzin;
 29. wnioskowanie, na podstawie posiadanej dokumentacji, o wypłatę przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 30. prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Inspektoratu w zakresie należącym do pracodawcy;
 31. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;
 32. wydawanie zaświadczeń i świadectw pracy;
 33. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 34. umożliwianie pracownikom uczestniczenia w szkoleniach oraz podnoszenia kwalifikacji;
 35. administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, w szczególności serwerami i siecią komputerową, oraz zapewnienie sprawnego działania tych urządzeń;
 36. nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym, oprogramowaniem oraz systemami informatycznymi;
 37. nadzór nad wdrażaniem i modyfikacjami systemów komputerowych oraz oprogramowania, w tym legalnością stosowanego oprogramowania;
 38. udzielanie pomocy pracownikom w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

 

 

 
  1. Do zakresu samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:
 
 1. obsługa prawna spraw związanych z realizacją zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz spraw pracowniczych.
 2. informowanie o nowych uregulowaniach prawnych oraz zmianach w obowiązujących przepisach dotyczących działania Inspektoratu;
 3. opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wydawanych decyzji administracyjnych, zawieranych, umów, projektów dokumentów.
 4. opracowywanie projektów aktów prawnych prawa wewnętrznego.
 5. udzielanie porad i konsultacji prawnych.
 6. reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami i urzędami.
 

 

 

 

 

§ 17

 

 

 
  1. Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni (Powiatowego Oddziału do spraw badania w kierunku włośni) należy:
 
 1. Dążenie do spełnienia wszystkich wymagań jakie stawia norma PN-EN ISO/EC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”;
 2. przyjmowanie, sprawdzanie i rejestracja prób skierowanych do badania;
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z systemem zarządzania;
 4. współudział w redagowaniu dokumentacji SDW;
 5. wykonywanie badań w kierunku włośni zgodnie z systemem zarządzania oraz prowadzenie zapisów w książce badań;
 6. prowadzenie prawidłowej gospodarki środkami rzeczowymi i majątkowymi stacji;
 7. właściwa organizacja pracy celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stacji;
 8. wdrażanie aktualnie obowiązujących przepisów;
 9. analizowanie zaopatrzenia stacji w preparaty, odczynniki, szkło laboratoryjne itp. oraz sporządzanie zapotrzebowania na niezbędne wyposażenie pomiarowe i materiały pomocnicze
 10. opracowywanie programów czynności metrologicznych (legalizacji, wzorcowań i sprawdzeń terminowych urządzeń pomiarowych)
 11. opracowanie i zatwierdzanie sprawozdań z badań, przekazywanie wyników badań klientom;
 12. podnoszenie kwalifikacji przez udział w szkoleniach;
 13. archiwizowanie dokumentów Stacji Diagnostyki Włośnicy
 14. sporządzanie sprawozdań dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 15. zgłaszanie zagrożenia w celu ciągłego doskonalenia w oparciu o obserwacje i analizy w obszarze technicznym, systemowym i administracyjnym.
 

 

 
  1. Zarówno Pracownia badania mięsa na obecność włośni, jak i podległe mu Terenowe Punkty Wytrawiania, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

 

 

 
 1. Podstawowe obowiązki pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii określają:
 
 1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 roku nr 227 poz. 1505 z późniejszymi zmianami),
 2. ustawa z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych
 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 86 poz. 953 z późniejszymi zmianami),

 
 1. Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).
 
 1. Szczegółowe zakresy czynności ustala Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

 

 

§ 19

 

 

 
 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii lub wyznaczony przez niego lekarz przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 1200 – 1500.
 2. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii obowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
 3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie Inspektoratu.
 4. Skargi wpływające do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii są wpisywane do rejestru skarg i wniosków, prowadzonym w sekretariacie.
 5. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie.
 6. Rozpatrywanie i załatwianie skarg należy do pracownika, do którego kompetencji należy merytoryczne załatwienie tego typu spraw lub wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 7. W przypadku odmownego załatwienia skargi zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 20

 

 

 

Zmiana treści regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w tym samym trybie, co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu, zastępującego niniejszy.

 

 

 

§ 21

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje